Author:lacmas

Semiotik og fotografi

Semiotics and photography Semiotik handler om tegn og betydning. Et tegn kan f.eks være et ord, et billede, en stol, en bygning osv. Vi er omgivet af tegn. Tegn betyder noget. Sprog består af tegn som forstås af dem som kan sproget. Tegn bruges overalt. Færdselstavler er tegn med meget præcise betydninger. Tegnenes betydning lærer vi ofte uden at tænke over det. Andre tegn skal indlæres før vi kan forstå dem. F.eks er det  ikke alle der forstår ordet vlk. […]

Læs artiklen

Kommunikation og fotografi

Communication and photography Hvert år bliver der under stor mediebevågenhed uddelt priser til de fotografer, der kan vise de bedste billeder af den globale elendighed. Dokumentarfotografiet hyldes for sin evne til at udtrykke mere end 1000 ord som man siger. Alligevel er disse billeder ledsaget af en tekst der ofte er en fordudsætning for at kunne forstå hvad billedet fortæller. Det er fordi billedet ikke kan fortælle det hele selv. Et billede uden billedtekstkan have mange betydninger, og det er […]

Læs artiklen

Teknik og fotografi

Technology and photography Mit første kamera var et såkaldt kasseapparat fra 1956. En firkantet metalkasse med en udløser med fast lukkertid, et håndtag til manuel filmfremføring, en fix focus linse (linse med fast brændvidde og fast blænde) og et lille søgervindue på kameraets overside. Når solen skinnede og motivet ikke bevægede sig for meget – et fint kamera, som enhver kunne betjene. På grund af kasseapparatets begrænsede anvendelsesmuligheder, gik jeg hurtigt over til mere avancerede modeller, hvor man både kunne […]

Læs artiklen

Semiotics and photography

Semiotics is about signs and meaning.A sign can be, for example, a word, a picture, a chair, a building, etc.We are surrounded by signs. Signs mean something. Language consists of signs that are understood by those who know the language. Signs are used everywhere. Road signs are signs with very precise meanings. We often learn the meaning of the characters without thinking about it. Other signs need to be learned before we can understand them. For example, not everyone understands […]

Læs artiklen

Communication and photography

Every year, under great media attention, prizes are awarded to  photographers who can display  the best images of global misery. The documentary photography is praised for its ability to express more than 1000 words as they say.Yet these images are accompanied by a text that is often a prerequisite for being able to understand what the image is telling.That’s because the picture can not tell it all itself. An image without captioncan have many meanings, and it is not necessarily […]

Læs artiklen

Technology and photography

My first camera was a so-called box camera from 1956. A square metal box with a shutter with fixed shutter speed, a handle for manual film feed,a fix focus lens (lens with fixed focal length and fixed aperture) and a small viewfinder window on the top of the camera. When the sun was shining and the subject was not moving too much – a fine camera that anyone could operate.Due to the limited use of the box camera, I quickly […]

Læs artiklen